Balíček mobility

Get ready with Move Expert

Splňte požadavky balíček mobility na 3 kliknutí.

v rámci EU a Spojeného království

Mobility package Contact point for IMI
Mobility package Automatic and unlimited IMI certificates
Mobility package Monitoring Infringements
Mobility package Remuneration assistance

ve Francii, Německu, Itálii, Belgii a Španělsku.

mobility package move expert camion
Mobility package Management of Authorities Control
Mobility package Automatic and unlimited IMI certificates
Mobility package Monitoring Infringements

INITIAL

z
1€ za měsíc
  • Vysílání certifikátů
  • eCloud
  • Kontaktní místo

ADVANCED

z
3€ za měsíc
  • Analýza tachografu
  • Ukládání dat tachografu
  • Index porušení předpisů
Populaire

Jednoduché, snadné a rychlé

Registrace, dokumentace, správa a monitorování kompletně online, Využíváte také naši právní pomoc při kontrolách.

Více než

0 zákazníci

již využívají naši online službu, včetně mnoha dopravních sdružení v Evropě.

Co balíček mobility přináší?

Soubor nových předpisů, které mají zlepšit pracovní podmínky řidičů, bezpečnost silničního provozu a zabránit nekalé konkurenci ve všech členských státech EU Balíček mobility se zaměřuje na 3 hlavní oblasti související se silniční dopravou.

ČAS JÍZDY A ODPOČINKU

Pravidelný návrat řidiče do provozního střediska zaměstnavatele nebo do místa bydliště každé 3/4 týdne.

Zákaz pravidelného odpočinku v kabině vozidla

VYSÍLÁNÍ ŘIDIČŮ

Uplatnění nových pravidel pro vysílání do odvětví mezinárodní silniční dopravy + povinnost vyplácet místní mzdu pro řidiče vykonávající práci v hostitelské zemi.

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ DOPRAVNÍCH ČINNOSTÍ V RÁMCI EU

Omezení kabotáže, lhůta na rozmyšlenou v délce 4 dnů, povinnost vracet nákladní vozidla do provozního střediska společnosti každých 8 týdnů.

Move Expert vyvinul jedinečné elektronické řešení pro splnění zákonů balíčku mobility

Mobility package VDO esolusion

BALÍČEK MOBILITY

Přestože většina nových pravidel bude aplikovaná od února 2022, směrnicí
2020/1057, která stanoví konkrétní pravidla týkající se směrnice 96/76/ES a
směrnice 2014/67/EU pro vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy; Nařízení
2020/1055, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU)
č. 1024/2012); Nařízení 2020/1054, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006,
pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní doby řízení,
minimální přestávky a denní a týdenní doby odpočinku a nařízení (EU) č.
165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů); vstoupila v
platnost dne 20. srpna 2020.

Balíček mobility zavádí nová pravidla pro pracovní dobu a dobu odpočinku
řidičů. Balíček mobility má zlepšit pracovní podmínky řidičů ve všech zemích
společenství, přičemž následné kontroly a inspekce dopravních podniků na
dodržování těchto pravidel budou prodlouženy.

a. Pravidelný návrat řidiče na základnu

odst. 8a nařízení 561/2006:

• Cíl pravidla: zlepšit pracovní podmínky řidičů delším odpočinkem doma a bojovat tak proti kočovnému řízení,
• Povinnost dispečerů: organizovat práci řidičů tak, aby se mohli vrátit„domů“ alespoň každé 4 týdny (nebo 3 týdny v případě dvou po sobě následujících zkrácených odpočinků)
• Místa návratu: operační středisko zaměstnavatele, kde má řidič obvykle
sídlo nebo bydliště řidiče (podle výběru řidiče)
• Důkazy: Přepravní podniky použijí k prokázání shody záznamy z tachografu, kohouty služby řidičů nebo jinou dokumentaci. Důkazy musí být uloženy v prostorách podniku. Řidič si může zvolit místo odpočinku, ale neexistuje možnost osvobodit zaměstnavatele od povinnosti organizovat práci za účelem návratu „domů“.

Jak prokázat návrat domů?
• Záznamy tachografů by měly být v prostorách uchovávány po dobu 12 měsíců
• Seznamy povinností řidičů,
• Další dokumentace (jízdenky nebo jiná cestovní opatření – např. Řidič cestoval minibusem poskytnutým zaměstnavatelem)

Měly by být k dispozici v prostorách dopravního podniku a na požádání předloženy kontrolním orgánům.

DŮLEŽITÉ: Řidič by neměl být požádán, aby měl takové důkazy. Po provedení silniční kontroly by se kontrolní orgány mohly rozhodnout požádat orgány členských států o dodatečné informace o činnosti řidiče.

Existuje způsob, jak se této povinnosti vyhnout?
• Povinnost zaměstnavatele umožnit pravidelný návrat řidiče je organizační povahy a je spojena s povinností vést odpovídající záznamy pro kontroly příslušných orgánů
• Proto prohlášení podepsané řidičem (například jako součást pracovní smlouvy nebo prohlášení, kterým se předem vzdává práva na vrácení, tj. než řidič dostane nabídku od zaměstnavatele), že se vzdává svého práva na návrat „domů“ nemůže osvobodit zaměstnavatele od povinnosti nabídnout skutečnou možnost návratu, ani od povinnosti podle toho organizovat práci.

b. Snížené týdenní odpočinky

Ostavec 8 (6b) nařízení. 561/2006

Nové změny: Flexibilita týdenních odpočinků: možnost řidičů využít 2 po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku podle podmínek, možnost řidičů využít 2 po sobě jdoucí zkrácené týdenní odpočinky za určitých podmínek,

• Pouze pro řidiče zabývající se mezinárodní nákladní dopravou
• 2 po sobě jdoucí zkrácené doby odpočinku musí být čerpány mimo členský stát bydliště řidiče,
• 2 kompenzace musí být odebrány blokově a připojeny k povinnému pravidelnému týdennímu odpočinku po dvou po sobě následujících zkrácených týdenních odpočincích.

c. Výjimka u trajektu/vlaku na zkrácené a pravidelné týdenní odpočinky

Článek 9 of nařízení 561/ 2006

• Možnost dvakrát přerušit (max. 1 h pro celkem pro dvě přerušení):
– Snížení týdenních odpočinků při doprovodu vozidla na trajektu/vlaku
– Pravidelný týdenní odpočinek na trajektu/vlaku je delší než 8 hodin (pouze spací kabina),
• Řidič musí mít k dispozici spací kabinu nebo lehátko,
• Pro pravidelný týdenní odpočinek: Řidiči nesmí před naloděním a/ nebo po výstupu z trajektu/ vlaku strávit část svého pravidelného týdenního odpočinku ve vozidle

d. Výjimečné překročení doby řízení (odchylka)

Článek 12 (2) a 3 nařízení 561/ 2006
• Možnost překročit denní a týdenní dobu řízení o 1 hodinu, pokud má řidič dorazit domů na pravidelný týdenní odpočinek,
• Možnost překročit denní a týdenní dobu řízení o 2 hodiny, pokud má řidič dorazit domů na pravidelný týdenní odpočinek. Řidič si musí před další dobou jízdy udělat 30min přestávku.
• Podmínky:
1. Výjimečná situace
2. Nesmí se zkrátit doba odpočinku,
3. Musí kompenzovat prodloužení s dodatečným odpočinkem připojeným k jiné době odpočinku do 3 týdnů.

Nové odchylky: Jaké jsou výjimečné okolnosti?

• Tyto dvě nové odchylky mohou být použity, pokud z důvodu nepředvídaných okolností nezávislých na vůli řidiče nebo operátora (povětrnostní podmínky, dopravní zácpy, zpoždění v místech nakládky/vykládky atd.) Řidič není schopen dosáhnout jednoho z výše uvedených míst pro týdenní odpočinek bez porušení pravidel o denních nebo týdenních odpočincích.

Jak by to měl řidič zmínit na tachografu?
• Řidič je povinen uvést důvod odchýlení z časových limitů jízdy ručně na výtisku nebo záznamovém listu Toto prohlášení činí řidiče odpovědným za tyto informace.

e. Odpočinek mimo kabinu

ČLÁNEK 8 (8) nařízení 561/ 2006

Nové změny: Zákaz pravidelného týdenního odpočinku v kabině nákladního vozu
• Náklady na ubytování: hradí zaměstnavatel
• Důkazní břemeno na kontrolních orgánech: pro řidiče neexistuje povinnost předkládat doklady, jako jsou účty za hotel. Pokuty lze dát pouze v případě, že jsou řidiči chyceni na místě.

Jaké dokumenty by měl řidič předložit kontrolnímu orgánu, aby dokázal, že strávil pravidelný týdenní odpočinek mimo kamion?
• CE Vysvětlení: Řidiči nebo zaměstnavatelé mohou být pokutováni pouze za nedodržení zákazu pravidelného týdenního odpočinku (více než 45 hodin) ve vozidle, pokud jsou oni/jejich řidiči chyceni s pravidelným týdenním odpočinkem uvnitř vozidla v danou dobu ovládání.

a. Pravidla kabotáže

Stávající pravidla – v současné době jsou v cizí zemi do sedmi dnů povoleny tři
kabotážní operace

Nová pravidla – Jakmile balíček mobility vstoupí v platnost, bude dopravce schopen provést maximálně tři kabotážní operace do sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů, Řidič však nebude moci provést další kabotáž na území stejné země, pokud alespoň od poslední cesty tohoto typu uplynuly čtyři dny.

Cooling off Doba ochlazení 4 dny. To znamená, že dopravce bude moci během následujícího sedmidenního kalendáře provádět maximálně tři kabotážní operace, ale řidič nebude moci zvládnout další kabotáž na území stejné země, což je období na rozmyšlenou nejméně čtyři budou zavedeny dny, než bude možné provádět další kabotážní operace ve stejné zemi na stejném nákladním vozidle. Kamion bude bez práce.

To znamená, že vozidlo bude „vyřazeno“ po dobu nejméně 4 dnů po kabotáži (např. V Nizozemsku).

b. Pravidla pro vysílání řidičů

Nové změny: Balíček mobility zavádí výjimku z pravidel pro vysílání řidičů zapojených do následujících činností:
– dvoustranné přepravní tranzitní operace
– kombinovaná doprava (pokud je prováděna jako součást dvoustranné přepravy)
– operace cross-trade (výjimka se týká 1 operace nakládky nebo vykládky nebo 2 operací nakládky nebo vykládky na zpáteční cestě za předpokladu, že probíhají v rámci dvoustranné přepravy. Výjimka platí pro ruční zaznamenávání okamžiku překročení hranice )

c. Licence pro dopravce s flotilou 2, 5 t až 3,5 t vozidel v mezinárodní dopravě (červen 2022)

Nové změny: Po vstupu balíčku opatření v oblasti mobility v platnost budou uloženy nové povinnosti podnikům, které provádějí přepravu vozidly s celkovou hmotností 2,5–3,5 tuny, například:
– získání povolení k výkonu povolání provozovatele silniční dopravy a licence,
– prokazování finanční kapacity na určité úrovni

DŮLEŽITÉ: Nejdůležitější změnou pro dopravce spravující flotilu vozidel pod 3,5 tuny je zavedení povolení k výkonu povolání provozovatele silniční dopravy, které dosud nebylo požadováno.

d. Výměna tachografů

Nové změny: Časový harmonogram změn týkajících se těchto zařízení je následující:
➢ Povinná výměna analogových a digitálních tachografů za inteligentní
tachografy 2. generace – prosinec 2024
➢ Povinnost ukládat a předkládat k inspekci údaje z tachografu za den a předcházejících 56 dnů – prosinec 2024
➢ Povinná výměna inteligentních tachografů 1. generace za inteligentní tachografy 2. generace – září 2025
➢ Povinné používání tachografů a zaznamenávání pracovní doby a doby odpočinku pro řidiče vozidel do 3,5 t v mezinárodní dopravě – červenec
2026.

Nové změny: Nové inteligentní tachografy automaticky zaznamenají polohu vozidla v následujících bodech (nebo v bodě nejblíže těm, kde je k dispozici signál GPS). Aby se usnadnila kontrola souladu kontrolními orgány, tachograf dále zaznamenává informace o účelu (přepravě zboží nebo cestujících), pro který bylo vozidlo použito.

Jak budou kontrolovány dvoustranné operace na silnici (jaké budou potřeba
dokumenty)?

Orgán zkontroluje:
➢ Smlouva/ (e-CMR)
➢a záznamů tachografů

Vyslaný řidič musí být vyplacen na základě národní minimální mzdy nebo konvenční mzdy platné v hostitelském členském státě, pokud je vyšší než plat vyplývající z práva použitelného na pracovní smlouvu.

V souladu s bodem 3.7 směrnice 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 lze uvažovat o následujících prvcích:
– Mzda,
– Jakékoli další platby za přesčasy
– Any extra payment, (long -services bonus according to the years’ experience),
– Jakékoli příspěvky související s vysláním (bonus za expatriaci)
– Jakékoli poplatky za cestování, ubytování a stravování se neberou v úvahu, tyto částky mají charakter paušální částky a nejsou součástí platu.

Nové změny: Směrnice 2018/957 zavádějící revidovaná pravidla pro vysílání
pracovníků (použitelná pro dopravu od 2. února 2022):

„Povolenky specifické pro zveřejnění často slouží několika účelům. Pokud je jejich účelem náhrada výdajů vzniklých v důsledku vyslání, jako jsou výdaje na cestování, stravování a ubytování, neměly by být považovány za součást odměny. Je na členských státech, aby v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a/nebo praxí stanovily pravidla týkající se náhrady těchto výdajů. Zaměstnavatel by měl vyslaným pracovníkům uhradit tyto výdaje v
souladu s vnitrostátními právními předpisy a/nebo zvyklostmi vztahujícími se na pracovní poměr. “

Příspěvky zahrnuté v odměně: Příspěvky specifické pro vysílání, které nejsou vyplaceny jako náhrada nákladů vzniklých řidiči. To musí být jasně uvedeno ve vnitrostátním právu použitém na pracovní poměr.

Příspěvky vyloučené z odměny: Allowances Příspěvky specifické pro vysílání, které se vyplácejí jako náhrada nákladů vzniklých řidiči. V případě, že vnitrostátní právo použitelné na pracovní poměr nejasně stanoví, které části příspěvku se vyplácejí jako náhrada, měl by být z odměny odečten celý příspěvek.

Důležité: Na národní úrovni by mělo být ověřeno, které části povolenek jsou vypláceny jako náhrada, a poté by měly být odečteny z přečíslování.

Shrnutí: Evropská pravidla týkající se doby řízení, doby odpočinku, přestávek.

Resting time

Minimum daily rest:
• Jednoduché vybavení : Pravidelný denní odpočinek alespoň 11 po sobě jdoucích hodin za 24 hodin:
– lze zkrátit na devět hodin třikrát týdně;
– lze užívat ve dvou částech, přičemž první část trvá nejméně tři hodiny a druhá část nejméně devět hodin

• Dvojitá posádka : 9 po sobě jdoucích hodin po dobu 30 hodin

Minimální týdenní odpočinek : 45 po sobě jdoucích hodin- možnostzkrácené doby odpočinku na 24 hodin ve 2 po sobě jdoucích týdnech za předpokladu, že je to kompenzováno blokově před koncem 3. týdne.

Doba řízení

Maximální pokračující doba jízdy: 4 hodiny 30 minut
Přestávky: 45 minut lze rozdělit na dvě období, měla by se užít nejpozději po 4 ½
hodinách:
– alespoň prvních 15 minut
– the druhý nejméně 30 minut

Maximální denní doba jízdy: 9 hodin s možností prodloužení na 10 hodin, dvakrát týdně;
Maximální týdenní doba jízdy: Total celková týdenní doba řízení nesmí překročit 56 hodin. Celkem 90 hodin čtrnáctidenního
omezení jízdy
Denní servisní doba : Maximum: 12 hodin
Maximum: 10 hodin pracovní dobyběgem noci bees 0 and 5 ráno.

Nové administrativní požadavky – Povinné dokumenty v kabině od 2.2.2022

Povinné dokumenty

Pokud jde o balíček mobility a systém
IMI, povinné dokumenty pro silniční
kontroly jsou následující: 

Kopii prohlášení o vysílání předloženou prostřednictvím systému IMI

Evidence doklady o přepravních operacích probíhajících v hostitelském členském státě, jako je elektronický nákladní list (e-CMR) nebo důkazy uvedené v čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1072/2009;

Záznamy tachografu a zejména symboly zemí členských států, ve kterých byl řidič přítomen při provádění mezinárodní silniční dopravy nebo kabotáže, v souladu s požadavky na registraci a vedení záznamů podle nařízení (ES) č. 561/2006 a ( EU) č. 165/2014

Novéí změny: Povinnost přepravní společnosti usazené v jiném členském státě předložit prohlášení o vyslání příslušným vnitrostátním orgánům členského státu, do kterého je řidič vyslán, nejpozději při zahájení vysílání pomocí Informačního systému o vnitřním trhu (“ IMI“) ).

Toto prohlášení o zveřejnění bude obsahovat zejména:

• tkontaktní údaje vedoucího dopravy nebo jiné kontaktní osoby v členském státě usazení za účelem kontaktu s příslušnými orgány hostitelského členského státu, v němž jsou služby poskytovány, a za účelem zasílání a přijímání dokumentů nebo oznámení.

• Podrobnosti o společnosti, včetně licence alespoň ve formě čísla licence Společenství, kde je toto číslo k dispozici

• Podrobnosti o řidičích, včetně řidičského průkazu, data zahájení pracovní smlouvy s řidičem a práva, které se na něj vztahuje

• předpokládané datum zahájení a ukončení vysílání;

• poznávací značky motorových vozidel;

• prováděné druhy přepravní činnosti jsou přeprava zboží, přeprava cestujících, mezinárodní přeprava nebo kabotáž Kromě toho bude pro přepravní společnost povinné zasílat prostřednictvím veřejného rozhraní připojeného k IMI na období přímého odeslání na přímou žádost příslušných orgánů členských států, ve kterých se vysílání uskutečnilo, kopie následujících dokumentů:
• Kopie prohlášení,
• doklady o přepravních operacích (e-CMR) a záznamy tachografu
• dokumentaci týkající se odměňování řidiče za dobu vyslání,
• pracovní smlouvu nebo ekvivalentní dokument,
• tpracovní výkazy týkající se práce řidiče,
• Potvrzení o platbě

Evropská komise brzy poskytne více informací o tomto systému IMI. Move Expert vám vždy poskytne nejnovější zprávy.