Pravidla a podmínky

Move Expert

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Move Expert pro poskytování služeb řešení mobility (Mobility Solutions)

Článek 1: Účel a oblast působnosti

Move Expert (dále jen “společnost Move Expert”), je francouzská společnost SASU, se sídlem Le Tritium B, 355 rue Louis de Broglie, 13857 Aix-en-Provence Cedex 3, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku a rejstříku společností v Aix-en-Provence pod číslem B 750 542 037.

Společnost Move Expert poskytuje služby v oblasti řešení mobility (dále jen “řešení mobility”) související s činností evropských a mimoevropských dopravních společností v silniční dopravě a společností spojených s tímto odvětvím (dále jen “Společnost”): zastupování a prohlášení o vyslání řidičů v rámci EU, služby správy dokumentů a právní pomoci (dále jen “služby mobility řidičů”), jakož i služby analýzy dat tachografů (dále jen “analýza dat tachografů”).

Společnost Move Expert bude poskytovat služby výše uvedeným společnostem tak, aby splňovaly povinnosti stanovené (i) právními předpisy Evropské unie, mimo jiné: Směrnice (EU) 2020/1057 ze dne 15. července 2020, (ii) veškerých specifických vnitrostátních předpisů členských států EU týkajících se vysílání řidičů a (iii) předpisů EU: Nařízení (EU) č. 561/2006, Nařízení (EHS) č. 3821/85, Nařízení (EU) č. 165/2014, Nařízení (EU) č. 1360/2002.

Společnost Move Expert jako distributor je oprávněna distribuovat služby Continental TIS-WEB-Services (dále jen “TIS-WEB”) společnosti Continental (dále jen “poskytovatel řešení”) na základě smlouvy o distribuci v zemích EHP a Švýcarsku.

Společnost Move Expert poskytuje zejména služby řešení mobility, jak je podrobně popsáno v článku 2:

1. Služby mobility řidičů
1.1. Prohlášení a zastupování
1.1.1 Prohlášení EU IMI a kontaktní osoba pro kontrolní orgány
1.1.2 Vnitrostátní prohlášení a zastupování
1.2. Uchovávání dokumentů
1.3. Právní pomoc v případě kontroly ze strany některého z orgánů členských států EU
2. Službu analýzy dat tachografu

Veškeré služby poskytované společností Move Expert a/nebo Poskytovatelem řešení a/nebo jeho partnery se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které Společnost tímto přijímá. Společnost Move Expert může dle vlastního uvážení Všeobecné obchodní podmínky měnit, upravovat a doplňovat. Jakákoli podstatná změna (změny) služeb nabízených Společnosti podléhá předchozímu souhlasu Společnosti.

Článek 2: Popis služeb

1. Služby mobility řidičů

1.1 Prohlášení a zastoupení
1.1.1 Prohlášení EU IMI a kontaktní osoba pro kontrolní orgány

V rámci uplatňování směrnice (EU) 2020/1057 v EU musí evropské společnosti provozující silniční nákladní a osobní dopravu, které provádějí kabotážní přepravu a/nebo křížový obchod v některé ze zemí Evropské unie, v níž společnost není usazena, dodržovat nová ustanovení o vysílání řidičů.

Move Expert nabízí službu oznamování vysílání řidičů zahraničním vnitrostátním orgánům/správním orgánům prostřednictvím zvláštní veřejné platformy napojené na informační systém vnitřního trhu EU (EU internal market information systém, tzv. “IMI”). Společnost Move Expert rovněž působí jako kontaktní osoba uvedená v prohlášení o vyslání mezi společností a dozorovými orgány pro případné žádosti týkající se poskytování informací a koordinace kontrol ze strany vnitrostátních orgánů zemí EU.

Společnost uděluje společnosti Move Expert oprávnění k vytvoření a správě svého osobního účtu na konkrétní platformě EU napojené na systém IMI, aby svým jménem oznamovala zahraničním vnitrostátním správním orgánům vyslání svých řidičů v souladu s povinnostmi stanovenými předpisy EU.

V rámci podmínek této služby se Společnost zavazuje:

– bezodkladně poskytnout společnosti Move Expert veškeré informace nezbytné pro vytvoření osobního přihlašovacího jména Společnosti do systému EU a zaregistrovat Společnost na konkrétní platformě EU připojené k systému IMI vytvořením osobního účtu společnosti na platformě EU;
– předat společnosti Move Expert veškeré informace o činnostech souvisejících s vysíláním pracovníků do zahraničí, a to nejpozději 24 hodin před datem zahájení činnosti související s vysíláním pracovníků;
– nahlásit všechny vyslané řidiče společnosti Move Expert, které jsou odpovědni za přepravní operace podléhající výše uvedeným předpisům EU.

Za předpokladu splnění všech požadavků uvedených v těchto Všeobecných podmínkách se Move Expert zavazuje:

– zřídit osobní účet Společnosti na internetových stránkách Move expert, který umožní online přístup a správu všech prohlášení;
– zasílat prostřednictvím platformy EU připojené k systému IMI veškerá pokročilá sdělení týkající se vysílání řidičů, jak vyžadují výše uvedené předpisy EU;
– vystupovat jako kontaktní osoba mezi Společností a dozorovými orgány v případě jakýchkoli žádostí týkajících se informací a kontroly jménem vnitrostátních orgánů zemí EU.

1.1.2 Národní prohlášení a zastoupení

V určitých situacích, mimo oblast působnosti směrnice (EU) 2020/1057, se Společnost řídí zvláštními vnitrostátními předpisy členských států EU týkajícími se vysílání řidičů. Týká se to konkrétně například:

– dopravních společností, které nejsou usazeny v rámci EU, kde jsou pravidla pro vysílání řidičů stanovena dvoustrannými dohodami v rámci jednotlivých členských států a třetích zemí;
– jakékoli společnosti EU, která nespadá do rámce směrnice (EU) 2020/1057 o společných pravidlech pro vysílání řidičů;
– Agentur pro dočasnou práci.

V takových případech společnost Move Expert nabízí službu oznamování vysílání řidičů zahraničním vnitrostátním orgánům prostřednictvím konkrétních vnitrostátních platforem, pokud je to technicky možné, a kdykoli je v hostitelském členském státě vysílání vyžadováno zastoupení, společnost Move Expert bude jednat jako zástupce Společnosti pro komunikaci mezi Společností a dozorovými orgány pro případné žádosti týkající se poskytování informací v rámci kontrol prováděných vnitrostátními orgány.

Společnost uděluje společnosti Move Expert oprávnění k ukládání a správě údajů o svých řidičích, nákladních vozidlech a potřebných dokumentů; k vytvoření a správě osobního účtu Společnosti na konkrétních vnitrostátních platformách pro oznamování zahraničním vnitrostátním správním orgánům a v souladu s povinnostmi stanovenými jednotlivými místními právními předpisy týkajícími se vysílání řidičů.

V rámci podmínek této služby se Společnost zavazuje:

– nahlásit společnosti Move Expert všechny vyslané řidiče podléhající vnitrostátním předpisům;
– neprodleně poskytnout společnosti Move Expert veškeré informace nezbytné k registraci Společnosti na konkrétních vnitrostátních platformách pro zasílání oznámení o vysílání řidičů;
– předávat společnosti Move Expert veškeré informace o činnostech vysílání řidičů do zahraničí, a to nejpozději 24 hodin před datem zahájení činnosti vysílání;
– určit společnost Move Expert jako svého zástupce v případě, že to budou vyžadovat vnitrostátní orgány.

Za předpokladu splnění všech požadavků uvedených v těchto Všeobecných podmínkách se společnost Move Expert zavazuje:

– zřídit osobní účet Společnosti na webových stránkách Move Expert, který umožní online přístup a správu všech certifikátů;
– zasílat prostřednictvím národních platforem veškerá pokročilá sdělení týkající se vysílání řidičů, jak to vyžadují národní předpisy.

1.2 Ukládání dokumentů

Move Expert poskytuje službu platformy pro ukládání dokumentů, na kterou může Společnost nahrát a uložit povinné dokumenty.

Na základě těchto Všeobecných podmínek se Společnost zavazuje nahrávat a ukládat na platformě Move Expert dokumenty, které jsou buď ve vlastnictví Společnosti, které Společnost legálně vlastní, nebo které Společnost ovládá a k jejichž správě a ukládání na platformě Move Expert má Společnost plné oprávnění.

Za předpokladu splnění všech požadavků uvedených v těchto Všeobecných podmínkách se společnost Move Expert zavazuje poskytnout platformu pro ukládání dokumentů, na kterou může Společnost nahrát a ukládat povinné dokumenty.

1.3 Právní pomoc v případě kontroly ze strany orgánů některého z členských států EU

Move Expert poskytuje služby právní pomoci v případě kontrol a/nebo inspekcí ze strany některého z orgánů členských států EU.
Za předpokladu, že jsou splněny všechny požadavky, uvedené v těchto Všeobecných podmínkách, se společnost Move Expert zavazuje, že v případě potřeby bude jednat jako prostředník mezi Společností a dozorovými orgány v případě jakéhokoli požadavku týkajícího se informací a kontroly jménem vnitrostátních orgánů.

2. Služba analýzy dat tachografu

V souladu s předpisy EU, včetně: Směrnice (EU) č. 561/2006, Směrnice (EHS) č. 3821/85, Směrnice (EU) č. 165/2014., Směrnice (EU) č. 1360/2002 jsou digitální tachografy povinné v členských státech EU a ve smluvních zemích tzv. dohody AETR.

Move Expert poskytuje služby týkající se:

– analýzy dat z tachografů a přípravu Reportů (zpráv) o datech z tachografů generovaných prostřednictvím TIS-WEB DMM5 (dále jen “reporty”) ve 2 různých formátech (PDF a CSV) na základě karet řidičů a paměťových souborů poskytnutých společností;
– importu a exportu dat tachografů prostřednictvím rozhraní TIS-WEB za účelem archivace souborů záznamů tachografů a/nebo zobrazení analyzovaných dat Společnosti na platformě Move Expert;
– pokud o to Společnost požádá, může Společnost rovněž získat její osobní přístup(y) do TIS- WEB pro případné další potřeby analýzy údajů z tachografů.

Vzhledem k povaze internetu a počítačových systémů nemůže společnost Move Expert převzít žádnou odpovědnost za nepřetržitou dostupnost služby analýzy dat tachografu společnosti Move Expert. Společnost Move Expert může kdykoli zcela nebo částečně přestat poskytovat službu analýzy dat tachografu. Společnost Move Expert si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby kterékoli Společnosti.

Všechny uzavřené objednávky týkající se poskytování služby analýzy dat tachografu se řídí Všeobecnými podmínkami pro služby TIS-WEB příslušné kontinentální právnické osoby, která dodávku realizuje (uvedenými v příloze 5).

Společnost uděluje společnosti Move Expert oprávnění analyzovat, uchovávat a spravovat údaje z tachografů. Společnost rovněž uděluje společnosti Move Expert oprávnění k vytvoření a správě svého osobního účtu TIS-WEB DMM5 na webových stránkách poskytovatele řešení, který je určen k analýze, importu a exportu dat tachografů Společnosti, aktivaci služeb TIS-WEB Connect a TIS-WEB Extract.

Společnost se zavazuje poskytnout soubory s údaji z tachografů a zajistit poskytnutí celé jízdní činnosti z osobní karty řidiče a/nebo karty jednotky vozidla (nazývané také hromadná paměť) každého svého řidiče a/nebo dotčeného nákladního vozidla pro potřebu vytvoření konkrétní zprávy a odpovídající období analýzy.

Společnost nese výhradní odpovědnost za pravdivost a pravost poskytnutých dokumentů a informací zadaných řidiči do tachografu, mimo jiné včetně informací o zemi (zemích), kde její řidiči vykonávají práci, a o jízdních činnostech (jako je doba řízení, jiná práce, doba dostupnosti, přestávky nebo odpočinek, ve kterých denní pracovní doba začala a skončila).

Společnost Move Expert zpřístupní Společnosti prostřednictvím platformy Move Expert různé typy zpráv, které jsou uvedeny níže, a které neomezujícím způsobem zahrnují: zprávu o denní činnosti řidiče; souhrnnou zprávu o činnosti řidiče; zprávu o porušení předpisů řidičem; zprávu o denní činnosti vozidla; souhrnnou zprávu o činnosti vozidla; zprávu o nesrovnalostech v počtu ujetých kilometrů vozidla; souhrnný stav tachometru.

Společnost si může zvolit frekvenci přijímání požadovaných zpráv na platformě Move Expert, a to buď denně, týdně, měsíčně, nebo na základě jednorázového požadavku.

Výpis dat ze souborů záznamů tachografů Společnosti bude zobrazen na ovládacím panelu platformy Move Expert výhradně po poskytnutí souborů tachografů Společností, a to pouze pro informační účely. Na uvedeném panelu budou zobrazeny informace o porušeních za posledních 28 dní, které zahrnují: závažnost porušení, celkovou částku porušení, seznam řidičů, kteří tato porušení provedli. Po uplynutí 28 dnů může společnost Move Expert podle vlastního uvážení rozhodnout, zda si tyto informace ponechá, nebo je vymaže. V takovém případě společnost Move Expert nenese odpovědnost za takové odstranění na přístrojové desce.

Společnost bude mít přístup ke zprávám nebo údajům TIS-WEB na svém účtu platformy TIS-WEB.

Informace, software a dokumentace jsou chráněny autorskými právy a mezinárodními smlouvami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a úmluvami týkajícími se duševního vlastnictví. Společnost je povinna tyto zákony dodržovat a nesmí měnit, skrývat ani odstraňovat alfanumerický kód, značky nebo upozornění na autorská práva ani z informací, ani ze softwaru či dokumentace, ani z jejich kopií.

Na základě této smlouvy o poskytování služeb se Move Expert zavazuje zřídit Společnosti osobní účet na webových stránkách Poskytovatele řešení, který umožní online přístup a správu všech Zpráv, dat tachografů. Move Expert připraví požadované Reporty do 2 pracovních dnů poté, co o ně Společnost požádá, a v případě, že je na platformu Move Expert nahrán potřebný soubor s daty tachografů. Move Expert bude Společnost informovat o připraveném Reportu a umožní jí přístup k jeho stažení z platformy Move Expert a uložení vygenerovaných Reportů až na 12 měsíců. Jakmile Společnost nahraje data tachografů na platformu Move Expert, Move Expert tato data importuje do TIS-WEB pomocí rozhraní TIS-WEB Connect. Aby společnost mohla na platformě Move Expert zobrazit souhrnné informace o údajích z tachografů, vyexportuje Move Expert tyto údaje pomocí rozhraní TIS-WEB Extract.

2.1 Registrace a vytvoření účtu TIS-WEB

Software TIS-WEB je chráněn heslem. Za účelem poskytování služeb vytvoří společnost Move Expert v softwaru TIS-WEB osobní účet společnosti.

Při registraci je Společnost povinna uvést přesné údaje a v případě, že se tyto údaje v průběhu času mění, tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat (v rozsahu, v jakém je to možné: online). Společnost zajistí, aby její e-mailová adresa poskytnutá společnosti Move Expert byla vždy aktuální a aby se jednalo o adresu, na které lze Společnost kontaktovat.

Na požádání bude Společnosti při registraci poskytnut přístupový kód, který se skládá z uživatelského jména a hesla (“Pověření Společnosti”). Při prvním přístupu Společnost neprodleně změní heslo obdržené od společnosti Move Expert na heslo známé pouze Společnosti. Pověření Společnosti umožňuje Společnosti prohlížet nebo měnit své údaje, případně odvolat souhlas se zpracováním údajů.

Společnost zajistí, aby k Pověření Společnosti neměly přístup třetí osoby, a odpovídá za všechny transakce a další činnosti prováděné pod jejím Pověřením Společnosti. Na konci každé online relace se Společnost odhlásí.

Článek 3: Odpovědnost

Společnost potvrzuje, že je společností pro přepravu zboží nebo osob nebo agenturou pro dočasnou práci řádně registrovanou v zemi, kde je společnost usazena, a prohlašuje, že má všechna potřebná úřední povolení v zemi svého usazení, například licenci pro komunální dopravu. Strany se dohodly, že všechny ostatní doklady vydané Společností nebudou vůči společnosti Move Expert nikdy vymahatelné.
Pokud některá ze stran nevymáhá nebo se opozdí s vymáháním povinnosti druhé strany nebo nevykonává nebo se opozdí s výkonem práva podle těchto smluvních podmínek, nebude mít toto selhání nebo opoždění vliv na její právo vymáhat tuto povinnost nebo nebude představovat vzdání se tohoto práva. Jakékoli zřeknutí se jakéhokoli ustanovení smlouvy, ať už v plném rozsahu nebo částečně, nepředstavuje, pokud není výslovně uvedeno jinak, zřeknutí se tohoto ustanovení v budoucnu.

Společnost se zavazuje spolupracovat po dobu platnosti níže uvedených servisních podmínek výhradně se společností Move Expert.

Společnost nese výhradní odpovědnost za pravdivost a pravost poskytnutých dokumentů. Pokud všechny potřebné a přesné informace o vyslání řidičů Společnosti nebudou společnosti Move Expert poskytnuty a/nebo budou poskytnuty částečně, a to ve lhůtě stanovené v těchto Všeobecných podmínkách, společnost Move Expert nenese žádnou odpovědnost.

Společnost se zavazuje odškodnit společnost Move Expert za veškeré ztráty, soudní řízení, škody, závazky a výdaje, které mohou vzniknout v důsledku porušení jakékoli podmínky, ustanovení, smluvního závazku nebo právní povinnosti Společnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek, a souhlasí s tím, že vůči ní společnost Move Expert neponese žádnou odpovědnost.

Společnost Move Expert nenese odpovědnost za případné pokuty a/nebo penále uložené a oznámené místními orgány v případě přestupků, sankcí uložených Společnosti, pokud taková pokuta a/nebo penále nemá svůj zdroj v neplnění povinností ze strany společnosti Move Expert, které nebylo způsobeno vyšší mocí (jak je definováno níže) nebo nepředvídatelnými okolnostmi. V případě soudních řízení nebo sporů zahájených jakýmikoliv vnitrostátními orgány vydanými proti Společnosti ponese veškeré poplatky a náklady spojené s uvedenými řízeními a/nebo spory Společnost.

Společnost Move Expert je povinna prostřednictvím svých zaměstnanců nebo zástupců poskytovat Společnosti služby podrobně popsané v těchto Všeobecných podmínkách s veškerou přiměřenou péčí a dovednostmi a podle svých nejlepších schopností při plnění svého poslání.

Článek 4: Selhání služby

4.1 Prohlášení a zastoupení

V případě chybného nebo opomenutého uvedení povinných údajů ze strany Společnosti nemůže Move Expert odpovídat za povinné vystavení nebo správnost Prohlášení o vysílání. Společnost je povinna co nejdříve kontaktovat Move Expert za účelem provedení nápravy v případě chybných údajů.
Společnost Move Expert si vyhrazuje právo vyhnout se jakýmkoli sankcím nebo důsledkům v případě technických chyb nebo zpoždění při včasném podání oznámení vzhledem k povaze internetu a počítačových systémů, Zároveň společnost Move Expert akceptuje, že bude reagovat na jakýkoli z těchto problémů a poskytne řešení co nejdříve.

V případě technických problémů na vyhrazené veřejné platformě EU připojené k systému IMI nebo na straně vnitrostátních platforem nemůže být společnost Move Expert odpovědna za včasné poskytnutí oznámení. Kromě toho společnost Move Expert neodpovídá za obsah osvědčení o vyslání v případě nesprávných údajů poskytnutých vyhrazenou veřejnou platformou EU připojenou k systému IMI nebo vnitrostátními platformami.

4.2 Služba dat tachografu

V případě poškození záznamového listu se záznamy nebo karty řidiče, jeho nefunkčnosti nebo ztráty či odcizení nemůže společnost Move Expert odpovídat za poskytnutí Zpráv popsaných v článku 2, část 2, včetně správných údajů v souladu s nařízením (EU) č. 561/2006 a nařízením 165/2014 o tachografech v silniční dopravě.

Společnost Move Expert si vyhrazuje právo vyhnout se jakýmkoli sankcím nebo důsledkům v případě technických chyb nebo zpoždění při včasném generování Reportů vzhledem k povaze internetu a počítačových systémů. Společnost Move Expert současně akceptuje, že bude reagovat na jakýkoli z těchto problémů a poskytne řešení co nejdříve.

Společnost Move Expert nemůže být zodpovědný za včasné poskytnutí Reportů o datech z tachografu v případě technických problémů na straně poskytovatele řešení. Kromě toho společnost Move Expert neodpovídá za obsah zprávy v případě chybně poskytnutých údajů ze strany poskytovatele řešení.

Článek 5: Poplatky

Poplatky účtované společností Move Expert Společnosti a/nebo smluvně vázanému partnerovi (partnerům) jsou podrobně vysvětleny v příloze 1, 2 a 3 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
V případě služeb mobility řidičů nezbavuje Společnost povinnosti platit roční poplatky skutečnost, že během počátečních 12 měsíců trvání služby nebyl žádný řidič nahlášen.

Článek 6: Platební podmínky

Společnost uhradí celkové náklady za službu (služby) do 7 kalendářních dnů po vystavení faktury, a to bez slevy z těchto nákladů, pokud není na takové faktuře uvedeno jinak. Společnost může fakturu uhradit bankovní kartou nebo elektronickým převodem na účet uvedený v příloze 4.
V případě opožděné platby může společnost Move Expert požadovat po Společnosti zaplacení poplatků z prodlení. Tyto sankce, které jsou splatné následující den po datu platby dohodnutém smluvními stranami a uvedeném na faktuře, se rovnají navýšení sazby ECB o 10 bodů s minimálně trojnásobkem zákonné úrokové sazby při použití článku L. 441-3&6 francouzského obchodního zákoníku a jsou doplněny paušální částkou na pokrytí nákladů na nedobytné pohledávky ve výši 40 EUR. Uplatnění nebo zaplacení těchto sankcí za prodlení nijak neovlivní ostatní práva, která může společnost Move Expert uplatnit, jak je stanoveno v těchto obchodních podmínkách, a nezbavuje Společnost jejích smluvních povinností.
V případě nedodržení sjednaných platebních podmínek, nezaplacení nebo opožděné platby si společnost Move Expert vyhrazuje právo (i) odložit jakékoli nové požadavky na služby, (ii) zrušit nebo pozastavit všechny nebo část služeb, které jsou nebo mají být poskytnuty, a/nebo (iii) požadovat okamžitou platbu za služby, které jsou nebo mají být poskytnuty, aniž by tím byla dotčena náhrada škody, kterou může společnost Move Expert rovněž požadovat. Společnost není oprávněna pozastavit jakoukoli platbu faktury na základě jakékoli reklamace nebo sporu.
Pokud dojde ke kontrole nebo je ze strany Společnosti nebo vnitrostátních orgánů požadováno jakékoli zprostředkování, musí být správní náklady uvedené v příloze 1 a 2 uhrazeny předtím, než společnost Move Expert předá dokumenty správním orgánům.

Článek 7: Doba platnosti a ukončení

Vybraná služba (vybrané služby) vstupuje/vstupují v platnost dnem aktivace služby (služeb) na platformě Move Expert. Uzavírá se/uzavírají se na počáteční pevně stanovené období 12 měsíců a každá služba se každoročně mlčky obnovuje.

Kterákoli ze stran může službu (služby) vypovědět prostřednictvím doporučeného dopisu nejméně tři měsíce před datem výročí služby mobility řidičů nebo čtyři týdny v případě služby analýzy dat tachografu.

V případě služby Mobility řidičů zůstávají tyto podmínky služby v případě ukončení v platnosti pro všechny žádosti týkající se informací a kontroly po celé následující období až 24 měsíců.

Článek 8: Pozastavení služby

Jak je podrobně uvedeno v článku 6, neuhrazení nákladů na službu může mít za následek neprodlené pozastavení služby (služeb) ze strany společnosti Move Expert, a to až do doby, než bude platba ze strany Společnosti vyrovnána. Během tohoto období pozastavení nebude společnost Move Expert zodpovědná za zastupování řidičů Společnosti vyslaných do země (zemí) EU, za zasílání prohlášení o vyslání na evropskou platformu napojenou na IMI nebo prostřednictvím vnitrostátních platforem a/nebo za poskytování služby analýzy dat tachografu, dokud nebudou uhrazeny veškeré náklady.

Článek 9: Případ neplnění

Tato služba může být ukončena ipso iure bez náhrady, a to na základě jednoduchého oznámení společnosti Move Expert a bez jakýchkoli formalit v případě:

– že Společnost nedodrží požadavky stanovené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách;
– změny vnitrostátních právních předpisů, která má za následek zánik povinnosti oznamovat vyslání vnitrostátním orgánům;
– jakékoli legislativní změny v předpisech EU týkajících se vysílání řidičů.

Ukončení poskytování služby má za následek, že Společnost automaticky a ipso iure uhradí celou částku fakturovanou společností Move Expert za provedené služby.

V takovém případě již Společnost nebude moci požadovat, aby společnost Move Expert byla její kontaktní osobou pro vysílání řidičů spadající do rámce směrnice (EU) 2020/1057 nebo vnitrostátních právních předpisů stanovujících pravidla pro vysílání řidičů nebo dvoustranných dohod v rámci jednotlivých členských států/třetích zemí.

Společnost již nebude moci požádat společnost Move Expert, aby jejím jménem zasílala oznámení prostřednictvím specifické platformy EU připojené k IMI nebo vnitrostátním platformám.

Společnost již nebude moci požadovat, aby společnost Move Expert poskytovala požadovanou službu analýzy dat tachografu.

Článek 10: Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 a obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (“GRDP”) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou shromažďované údaje shromažďovány pouze v rámci kontrol stanovených směrnicí (EU) 2020/1057 nebo vnitrostátními právními předpisy stanovujícími pravidla pro vysílání řidičů nebo dvoustrannými dohodami v rámci jednotlivých členských států/třetích zemí. Společnost Move Expert zpracovává, používá a uchovává osobní údaje společnosti a jejích zaměstnanců (dále jen “údaje”) v přísném rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby bylo možné dobře plnit, spravovat smlouvu a plnit právní povinnosti vyplývající ze smlouvy.
Zaměstnanci společnosti Move Expert, její subdodavatelé mohou mít přístup k těmto Údajům výhradně za účelem splnění výše uvedených účelů.

Údaje jsou uchovávány po dobu 24 měsíců a jsou určeny pro oznamování řidičů prostřednictvím zvláštní platformy EU připojené k IMI a/nebo vnitrostátním platformám.

V souladu se zákonem č. 2018-493 ze dne 20. června 2018 o ochraně osobních údajů můžete uplatnit právo na přístup ke svým údajům a jejich opravu tak, že se obrátíte na osobu odpovědnou za zpracování údajů.

Přístup k údajům je kontrolován pomocí certifikátů vydaných společností MOVE EXPERT a identifikátorů / hesel. Všechny přístupy a akce jsou zaznamenávány.

V případě služby analýzy dat tachografu může poskytovatel řešení zpracovávat osobní údaje pouze v rámci distribuční smlouvy. Doba zpracování údajů závisí na době trvání distribuční smlouvy a smluv o poskytování služeb mezi společností Move Expert a Společností a/nebo případných individuálních smluv či objednávek na základě rámcové smlouvy. Společnost může tuto smlouvu o poskytování služeb vypovědět bez výpovědní doby s okamžitou platností, pokud Poskytovatel řešení porušil platná ustanovení a předpisy o ochraně údajů a/nebo povinnosti.

Pro shromažďování, používání a zpracování osobních údajů Společnosti Poskytovatelem řešení bude Poskytovatel řešení dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů a Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách společnosti Continental Automotive GmbH, které jsou k dispozici na hypertextový odkaz na webových stránkách společnosti Continental Automotive GmbH pod odkazem www.vdo.com.

Článek 11: Vyšší moc

Společnost Move Expert v žádném případě nenese odpovědnost za neplnění nebo pozdní plnění, které je důsledkem vyšší moci, a to zejména částečné nebo všeobecné stávky, nedostatku pracovních sil nebo ochromení veřejné dopravy, požáru, povodní, vládních omezení, teroristických činů nebo jiných událostí stejné povahy, které společnost Move Expert nemůže ovlivnit.

Článek 12: Různá ustanovení

– Oddělitelnost

V případě, že se zjistí, že některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek je v rozporu nebo v rozporu s jakýmkoli zákonem, vyhláškou nebo předpisem, bude toto ustanovení, pokud je to možné, upraveno tak, aby bylo v souladu s právními nebo regulačními požadavky a zároveň zajistilo rovnocenný hospodářský výsledek.
Nedodržení takového ustanovení nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy ani nezpůsobuje jejich neplatnost.

– Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí a vykládají výhradně v souladu s francouzským právem. Veškeré spory vzniklé z těchto služeb nebo v souvislosti s nimi, včetně otázek týkajících se jejich uzavření, plnění nebo ukončení, budou řešeny u obchodního soudu v Aix-en-Provence.