Pakiet Mobilności

Bądź gotowy z Move Expert !

Działaj zgodnie z pakietem mobilności za pomocą 3 kliknięć

w UE i Wielkiej Brytanii

Mobility package Contact point for IMI
Mobility package Automatic and unlimited IMI certificates
Mobility package Monitoring Infringements
Mobility package Remuneration assistance

we Francji, Niemczech, Włoszech, Belgii i Hiszpanii

mobility package move expert camion
Mobility package Management of Authorities Control
Mobility package Automatic and unlimited IMI certificates
Mobility package Monitoring Infringements

PODSTAWOWY

od
1€ za miesiac
  • Certyfikaty delegowania
  • eCloud
  • Punkt kontaktowy

ZAAWANSOWANE

od
3€ za miesiac
  • Analiza tachografu
  • Przechowywanie danych z tachografówdata storage
  • Zestawienie naruszeńIndex
POPULARNY

Prosto, łatwo i szybko

Rejestracja, przygotowanie dokumentacji, zarządzanie i monitoring całkowicie online. Darmowa pomoc prawna w trakcie kontroli drogowej.

Ponad

0 klientów

korzysta już z naszej usługi online, w tym wiele stowarzyszeń transportowych w Europie.

Co wprowadza Pakiet Mobilności?

Zestaw nowych przepisów mających na celu poprawę warunków pracy kierowców, bezpieczeństwa na drogach, oraz zapobieganie nieuczciwej konkurencji we wszystkich państwach członkowskich UE

CZAS JAZDY I ODPOCZYNKU

Regularny powrót kierowcy do centrum operacyjnego lub miejsca zamieszkania pracodawcy co 3/4 tygodnie

Zakaz odbywania regularnych odpoczynków w kabinie pojazdu

DELEGOWANIE KIEROWCÓW

Zastosowanie nowych zasad delegowania dla sektora międzynarodowego transportu drogowego + lokalne wynagrodzenie staje się obowiązkowe dla kierowców wykonujących swoją pracę w kraju oddelegowania

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTOWEJ NA TERENIE UE

Ograniczenia w kabotażu, 4-dniowy cooling off period (tzw.: zamrożenie pojazdu), obowiązek powrotu ciężarówki do centrum operacyjnego firmy co 8 tygodni

Move Expert opracował unikalne eRozwiązanie, dostoswujące się do nowych przepisów

Mobility package VDO esolusion

PAKIET MOBILNOŚCI AKTUALNE ZASADY I ZMIANY - FAQ

Większość nowych przepisów będzie miała zastosowanie od lutego 2022 r.
Dyrektywa 2020/1057 ustanawiająca przepisy szczegółowe w odniesieniu do dyrektywy 96/76/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania
kierowców w sektorze transportu drogowego; rozporządzenie 2020/1055 zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012); Rozporządzenie 2020/1054 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia
pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennych i tygodniowych okresów
odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do pozycjonowania za pomocą tachografów); weszło w życie w dniu 20 sierpnia 2020 r.

Pakiet Mobilności wprowadza nowe przepisy dotyczące czasu pracy kierowców i okresu odpoczynku. Pakiet ma na celu poprawę warunków pracy kierowców we wszystkich krajach Wspólnoty, w związku z czym kontrole i inspekcje przedsiębiorstw transportowych w zakresie przestrzegania tych przepisów zostaną rozszerzone.

This document aims to improve the of understanding of the European rules on posting of drivers and the mobility of drivers through the European Union, as they have been revised with the adoption of Directive 2014/67/EU and
Directive 96/76/EU and the new Mobility Package upcoming on February 2022.

This understanding is essential to ensure that transport company and their drivers are aware of the obligations on the access to European market and dissemination of information relating to the free movement of goods -one hand and drivers – other hand, and mandatory obligations related to the
international transport sector.

This guideline provides a legal perspective and summary on mobile driver’s regulations and raises most important topics related to the European rules and matters regarding the management of road and administrative controls.

a. Regularny powrót kierowcy do bazy
Artykuł 8 (8a) rozporządzenia 561/2006:

• Cel przepisu: poprawa warunków pracy kierowców poprzez dłuższe odpoczynki w domu i zwalczanie prowadzenia pojazdów w trybie nomadycznym,

• Nowe zmiany: Obowiązek przedsiębiorców: organizowanie pracy kierowców w sposób zapewniający im możliwość powrotu “do domu” nie rzadziej niż co 4 tygodnie (lub 3 tygodnie w przypadku dwóch kolejnych skróconych odpoczynków),

• Miejsca powrotu: centrum operacyjne pracodawcy, w którym kierowca zwykle pracuje, lub miejsce zamieszkania kierowcy (według wyboru kierowcy),

• Dowody: Przedsiębiorstwa transportowe korzystają z zapisów tachografu,
dyżurów kierowców lub innej dokumentacji w celu udowodnienia zgodności z przepisami. Dowody muszą być przechowywane na terenie przedsiębiorstwa.
Kierowca może wybrać miejsce odpoczynku, ale nie ma możliwości zwolnienia pracodawcy z obowiązku zorganizowania pracy w celu powrotu do “domu”.

Jak udowodnić powrót do domu?

• Zapisy tachografów powinny być przechowywane w siedzibie firmy przez
12 miesięcy
• Plany pracy kierowców,
• Inne dokumenty (bilety lub inne ustalenia dotyczące podróży – np.
kierowca podróżował minibusem zapewnionym przez pracodawcę).
Powinny one być dostępne w siedzibie przedsiębiorstwa transportowego i
okazywane na żądanie organów kontrolnych.

WAŻNE: Nie należy żądać od kierowcy posiadania takich dowodów. Po przeprowadzeniu kontroli drogowej organy kontrolne mogą podjąć decyzję o wystąpieniu o dodatkowe informacje na temat działalności kierowcy do organów państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo transportu drogowego ma siedzibę.

Czy istnieje sposób na uniknięcie tego obowiązku?
• Zobowiązanie pracodawcy do umożliwienia regularnego powrotu kierowcy ma charakter organizacyjny, połączony z obowiązkiem prowadzenia odpowiedniej ewidencji do celów kontroli przez właściwe organy.
• Dlatego też podpisane przez kierowcę oświadczenie (np. w ramach umowy o pracę lub oświadczenie o zrzeczeniu się z góry prawa do powrotu, tj. zanim kierowca otrzyma ofertę od pracodawcy) zrzekające się prawa do wyboru powrotu “do domu” nie może zwolnić pracodawcy z obowiązku zapewnienia kierowcy realnej możliwości powrotu, ani z obowiązku odpowiedniej organizacji pracy.

b. Skrócony odpoczynek tygodniowy
Artykuł 8 (6b) rozporządzenia 561/2006

Nowe zmiany: Elastyczność w zakresie odpoczynków tygodniowych: możliwość wykorzystania przez kierowców 2 kolejnych skróconych odpoczynków tygodniowych z zastrzeżeniem warunków,
• Tylko dla kierowców zajmujących się międzynarodowym
transportem towarów,
• Dwa następujące po sobie skrócone okresy odpoczynku muszą być
wykorzystane poza Państwem Członkowskim miejsca zamieszkania
kierowcy
• Te dwie rekompensaty należy wykorzystać w całości i dołączyć do
obowiązkowego regularnego odpoczynku tygodniowego następującego
po dwóch kolejnych skróconych odpoczynkach tygodniowych
c. Odstępstwo dla promów/pociągów od skróconych i regularnych
odpoczynków tygodniowych
Art. 9 rozporządzenia 561/2006.

– Możliwość dwukrotnego przerwania (maks. 1 h łącznie dla dwóch przerw): Zmniejszony tygodniowy odpoczynek w przypadku towarzyszenia pojazdowi na promie/pociągu,

– Regularna tygodniowa podróż wypoczynkowa promem/pociągiem jest dłuższa niż 8 godzin (tylko kabina sypialna),
• Kierowca musi mieć dostęp do kabiny sypialnej, banku lub kuszetki do swojej dyspozycji,
• W przypadku regularnych odpoczynków tygodniowych: Kierowcy nie mogą, przed wejściem na prom/pociąg lub po zejściu z promu/pociągu,
spędzać w pojeździe części swojego regularnego tygodniowego odpoczynku,

d. Wyjątkowe przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu (odstępstwo)
Art. 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia 561/2006.

• Możliwość przekroczenia dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o 1 godzinę, jeżeli kierowca ma dojechać do domu na odpoczynek tygodniowy,

• Możliwość przekroczenia dziennego i tygodniowego czasu jazdy o 2h, jeżeli kierowca ma dojechać do domu na regularny odpoczynek tygodniowy. Kierowca musi mieć 30 minut przerwy przed dodatkowym czasem jazdy.Warunki:
1. Sytuacja wyjątkowa
2. Nie może skracać okresu odpoczynku,
3. Przedłużenie musi być zrekompensowane dodatkowym odpoczynkiem połączonym z innym okresem odpoczynku w ciągu 3 tygodni.

Nowe odstępstwa : Jakie są wyjątkowe okoliczności?
Te dwa nowe odstępstwa mogą być stosowane, gdy z powodu nieprzewidzianychc okoliczności niezależnych od woli kierowcy lub operatora (warunki pogodowe, zatory komunikacyjne, opóźnienia w punktach załadunku/rozładunku itp.) kierowca nie jest w stanie dotrzeć do jednego z miejsc wskazanych powyżej w celu odbycia odpoczynku tygodniowego bez naruszania zasad dotyczących
dziennych lub tygodniowych odpoczynków.

Czy kierowca powinien zaznaczyć to w tachografie?

– Kierowca jest zobowiązany do ręcznego podania przyczyny
przekroczenia czasu prowadzenia pojazdu na wydruku lub
wykresówce lub dyżurce. Takie stwierdzenie powoduje, że kierowca
jest odpowiedzialny za wprowadzoną informację.

e. Odpoczynek poza kabiną
Artykuł 8 ust. 8 rozporządzenia 561/2006

Artykuł 8Nowe zmiany: Zakaz odbierania regularnego tygodniowego
odpoczynku w kabinie samochodu ciężarowego,

• Koszty zakwaterowania: do zwrotu przez pracodawcę
Ciężar dowodu spoczywa na organach kontrolnych: kierowcy nie mają obowiązku przedstawiania dowodów, takich jak rachunki za hotel. Grzywny mogą być nakładane wyłącznie w przypadku kierowców złapanych na gorącym uczynku.

Jakie dokumenty powinien przedstawić kontrolerowi, aby udowodnić, że
kierowca spędził regularny tygodniowy odpoczynek poza pojazdem?

• Wyjaśnienie CE: Kierowcy lub pracodawcy mogą zostać ukarani za nieprzestrzeganie zakazu korzystania z regularnego tygodniowego
odpoczynku (trwającego ponad 45 godzin) w pojeździe tylko wtedy, gdy ich kierowcy zostali przyłapani na korzystaniu z regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe w czasie kontroli.

Okres przestoju „cooling off period” wynoszący 4 dni. Oznacza to, że przewoźnik będzie mógł wykonać maksymalnie trzy przewozy kabotażowe w
ciągu następnych siedmiu dni kalendarzowych, ale kierowca nie będzie mógł
zarządzać kolejnym przewozem kabotażowym na terytorium tego samego kraju, wprowadzony zostanie co najmniej czterodniowy okres przestoju przed
wykonaniem kolejnych przewozów kabotażowych w tym samym kraju, przy
użyciu tego samego samochodu ciężarowego. Samochód ciężarowy będzie wyłączony z użytku.

Oznacza to, że pojazd będzie “w okresie przestoju” przez okres co najmniej 4 dni po kabotażu (np. w Holandii).

a. Zasady delegowania kierowców

Nowe zmiany: Pakiet Mobilności wprowadza zwolnienie z delegowania dla kierowców wykonujących następujące czynności: tranzyt, transport bilateralny
– transport kombinowany (jeżeli jest wykonywany jako część transportu
dwustronnego)
– operacje cross-trade (zwolnienie obejmuje 1 operację załadunku lub
rozładunku albo 2 operacje załadunku lub rozładunku w drodze powrotnej, pod warunkiem, że odbywają się one w ramach transportu dwustronnego. Zwolnienie
dotyczy ręcznego rejestrowania momentu przekroczenia granicy).

b. Licencje dla przewoźników dysponujących zestawem pojazdów od 2,5 t do 3,5 t w transporcie międzynarodowym (czerwiec 2022 r.)

Nowe zmiany: Po wejściu w życie Pakietu Mobilności na przedsiębiorców
wykonujących przewozy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony zostaną nałożone nowe obowiązki, takie jak:

– uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej,

-wykazanie zdolności finansowej na określonym poziomie.

WAŻNE: Najważniejszą zmianą dla przewoźników zarządzających zestawem
pojazdów o masie poniżej 3,5 tony jest wprowadzenie zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które do tej pory nie było
wymagane.

c. Wymiana tachografów

Nowe zmiany: Chronologia zmian dotyczących tych urządzeń jest następująca:
➢Obowiązkowa wymiana tachografów analogowych i cyfrowych na tachografy inteligentne drugiej generacji – grudzień 2024 r.

➢ Obowiązek przechowywania i przedstawiania do kontroli danych z tachografu za dzień i poprzedzające go 56 dni – grudzień 2024 r.

➢ Obowiązkowa wymiana tachografów inteligentnych pierwszej generacji
na tachografy inteligentne drugiej generacji – wrzesień 2025 r.

➢ Obowiązkowe stosowanie tachografów oraz rejestracja czasu pracy i okresów odpoczynku dla kierowców pojazdów do 3,5 t w transporcie
międzynarodowym – lipiec 2026 r.

Nowe zmiany: Nowe inteligentne tachografy będą automatycznie rejestrować pozycję pojazdu w kolejnych punktach (lub w punkcie najbardziej zbliżonym do tych, w których dostępny jest sygnał GPS). Ponadto, aby ułatwić organom kontrolnym sprawdzenie zgodności, tachograf rejestruje informacje o celu (przewóz towarów lub osób), do którego pojazd był używany.

sytuacja delegowania

– Kabotaż
– Operacje cross-trade

Systuacja niedelegowania

– Transit
– opcja biliteralna

jedna czynność załadunku lub rozładunku w państwach członkowskich państw trzecich, którą kierowcy przekraczają w ramach operacji żółciowych (model 1+1)

jeżeli w drodze z państwa członkowskiego siedziby nie wykonano żadnej dodatkowej czynności w ramach operacji bilateralnej, dozwolone są dwie dodatkowe czynności załadunku i rozładunku w drodze powrotnej (model 0+2)

W jaki sposób będą kontrolowane operacje dwustronne na drodze (jakie dokumenty)?

Władze sprawdzą:
➢ Zlecenie / (e-CMR)
➢ zapisy tachografu,

Delegowany kierowca musi być wynagradzany na podstawie krajowej płacy minimalnej lub płacy konwencjonalnej obowiązującej w przyjmującym państwie członkowskim, jeżeli jest ona wyższa niż wynagrodzenie wynikające z prawa właściwego dla umowy o pracę.

Zgodnie z pkt 3.7 dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r., elementy, które można wziąć pod uwagę, są następujące:
– Wynagrodzenie,
– Każda dodatkowa zapłata za nadgodziny,
– Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, (dodatek za staż pracy – w zależności od doświadczenia),
– Wszelkie dodatki związane z delegowaniem (dodatek za rozłąkę z krajem),
– Wszelkie opłaty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem nie są
brane pod uwagę, kwoty te mają charakter ryczałtu i nie są częścią wynagrodzenia.

Nowe zmiany: Dyrektywa 2018/957 do transportu od 2 lutego 2022 r.): wprowadzająca zmienione przepisy dotyczące delegowania pracowników mająca zastosowanie.

„Dodatki związane z delegowaniem często służą kilku celom. W zakresie, w jakim ich celem jest zwrot wydatków poniesionych w związku z delegowaniem, takich jak wydatki na podróż, wyżywienie i zakwaterowanie, nie powinny być one uznawane za część wynagrodzenia. Do państw członkowskich należy ustanowienie zasad dotyczących zwrotu takich wydatków zgodnie z ich prawem krajowym lub praktyką krajową. Pracodawca powinien zwracać pracownikom delegowanym takie wydatki zgodnie z prawem krajowym lub praktyką krajową mającą zastosowanie do stosunku pracy.”

Dodatki zawarte w wynagrodzeniu :

Dodatki właściwe dla delegowania, które nie są wypłacane jako zwrot kosztów poniesionych przez kierowcę. Musi to być jasno określone w prawie krajowym stosowanym do stosunku pracy.

Dodatki wyłączone z wynagrodzenia :

Dodatki specyficzne dla delegowania, które są wypłacane jako zwrot kosztów poniesionych przez kierowcę. W przypadku braku jasności w prawie krajowym mającym zastosowanie do stosunku pracy, które części dodatku są wypłacane jako zwrot kosztów, dodatek ten należy odliczyć od wynagrodzenia.

Ważne: Na poziomie krajowym należy zweryfikować, które części dodatków są
wypłacane jako zwrot kosztów, a następnie powinny być odliczane od wynagrodzenia.

Podsumowanie: Przepisy europejskie dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku, przerw.

Czas odpoczynku

Minimalny dzienny odpoczynek:

• Pojedyńcza obsada : Regularny odpoczynek dzienny trwający co najmniej 11 kolejnych godzin w okresie 24-godzinnym:
– może być zredukowany do dziewięciu godzin, trzy razy w tygodniu;
– może być realizowany w dwóch częściach, z których pierwsza trwa co najmniej trzy godziny, a druga co najmniej dziewięć godzin

• Załoga dwuosobowa : 9 kolejnych godzin w 30-godzinnym okresie 

Minimalny tygodniowy odpoczynek : 45 kolejnych godzin – możliwość skrócenia okresu odpoczynku do 24 godzin w ciągu 2 kolejnych tygodni, pod warunkiem, że zostanie to w całości wyrównane przed przed końcem 3 tygodnia.

Czas jazdy

Maksymalny czas ciągłej jazdy : 4 godziny 30 minut

Przerwy : 45 minut, które można podzielić na dwa okresy, należy przyjąć najpóźniej po 4 ½ godziny:
– Pierwszy: conajmniej 15 minut
– Drugi: co najmniej 30 minut,

Maksymalny dzienny czas ,prowadzenia pojazdu : 9 godzin z możliwością przedłużenia do 10 godzin, dwa razy w tygodniu;

Maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu : Całkowity tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin Łącznie 90 godzin dwutygodniowego limitu prowadzenia pojazdu

Dzienny czas obsługi :

Maksymalnie: 12 godz.
Maksymalnie: 10 godzin, jeśli czas
pracy przypada w nocy między 0 a 5 rano.

Nowe wymagania administracyjne – Obowiązkowe dokumenty w kabinie od
02/02/2022

Dokumenty obowiązkowe

W odniesieniu do Pakietu Mobilności i systemu IMI obowiązkowe dokumenty do kontroli drogowej są następujące:

– kopię oświadczenia o delegowaniu
– złożonego za pośrednictwem IMI;
– dowody potwierdzające, że przewóz miał miejsce w przyjmującym państwie członkowskim, takie jak elektroniczny list przewozowy (e-CMR) lub dowody, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009;
– zapisy tachografu, a w szczególności symbole państw członkowskich, w których kierowca był obecny podczas wykonywania przewozów internatywnychlub przewozów kabotażowych, zgodnie z wymogami dotyczącymi rejestracji i przechowywania zapisów na mocy rozporządzeń (WE) nr 561/2006 i (UE) nr 165/2014;

Nowe zmiany: Obowiązek przedłożenia przez przedsiębiorstwo transportowe prowadzące działalność w innym państwie członkowskim deklaracji delegowania właściwym organom krajowym państwa członkowskiego, do którego kierowca jest delegowany, najpóźniej w momencie. najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (“IMI”).

Ta deklaracja o delegowaniu będzie obejmować w szczególności:

• dane kontaktowe zarządzającego transportem lub innej osoby kontaktowej w państwie członkowskim prowadzenia działalności, do kontaktów z właściwymi organami przyjmującego państwa członkowskiego, w którym świadczone są usługi, oraz do wysyłania i odbierania dokumentów lub zawiadomień.

• Dane dotyczące przedsiębiorstwa, w tym licencja, co najmniej w formie numeru licencji transportowej, jeśli taki numer jest dostępny;

• Dane dotyczące kierowców, w tym prawo jazdy, data rozpoczęcia umowy o pracę kierowcy oraz obowiązujące go prawo;

• przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia delegowania;

• Dokumenty rejestracyjne pojazdów;
• rodzaj wykonywanej działalności transportowej to przewóz rzeczy, przewóz osób, przewóz międzynarodowy lub przewozy kabotażowe.

• Ponadto przedsiębiorstwo transportowe będzie miało obowiązek przesyłania za pośrednictwem publicznego interfejsu podłączonego do systemu IMI, po okresie delegowania, na bezpośredni wniosek właściwych organów państw członkowskich, w których miało miejsce delegowanie, kopii następujących dokumentów:

• Kopia deklaracji o delegowaniu,

• dowody operacji transportowych (e-CMR) oraz zapisy tachografu;

• dokumentacja dotycząca wynagrodzenia kierowcy w okresie delegowania,

• umowa o pracę lub inny równoważny dokument,

• karty czasu pracy odnoszące się do pracy kierowcy

• dowód płatności.

Komisja Europejska poda wkrótce więcej informacji na temat tego systemu IMI. Move Expert zawsze dostarcza najświeższe informacje.